Puraneder versiye

27 deshuduitonai 2018

30 pervonai 2018

24 pervonai 2018

17 shovtonai 2017

6 shovtonai 2017

14 panjtonai 2017

16 shtartonai 2016

2 pervonai 2016

26 oxtotonai 2015

4 panjtonai 2015

16 shtartonai 2015

15 shtartonai 2015

10 shtartonai 2015

9 shtartonai 2015

2 shtartonai 2015

19 shtartonai 2014

9 eftatonai 2013

7 tritonai 2013

7 duitonai 2013

10 deshuduitonai 2012

8 deshuduitonai 2012

6 deshuekhtonai 2012

1 deshtonai 2012

24 enyatonai 2012

13 enyatonai 2012

31 oxtotonai 2012

22 panjtonai 2012

7 shtartonai 2012

2 shtartonai 2012

28 tritonai 2012

9 duitonai 2012

4 duitonai 2012

1 duitonai 2012

4 pervonai 2012

26 deshuduitonai 2011

19 deshuduitonai 2011

29 deshuekhtonai 2011

50 mai vechi