Puraneder versiye

1 shovtonai 2019

1 duitonai 2018

6 deshuduitonai 2017

16 eftatonai 2017

28 shovtonai 2017

4 shtartonai 2016

13 deshuduitonai 2015

15 shtartonai 2015

3 tritonai 2015

24 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

7 duitonai 2013

24 deshtonai 2012

21 deshtonai 2012

9 deshtonai 2012

24 shovtonai 2012

24 panjtonai 2012

23 panjtonai 2012

5 panjtonai 2012

14 pervonai 2012

5 pervonai 2012

10 deshuekhtonai 2011

22 deshtonai 2011

30 enyatonai 2011

31 eftatonai 2011

27 shovtonai 2011

5 shovtonai 2011

20 panjtonai 2011

7 shtartonai 2011

25 tritonai 2011

24 tritonai 2011

22 duitonai 2011

28 pervonai 2011

15 pervonai 2011

1 pervonai 2011

30 deshuduitonai 2010

11 deshuduitonai 2010

9 oxtotonai 2010

25 shovtonai 2010

17 shovtonai 2010

10 shovtonai 2010

16 shtartonai 2010

29 tritonai 2010

50 mai vechi