Puraneder versiye

21 duitonai 2019

30 deshuekhtonai 2017

27 shovtonai 2017

26 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

20 oxtotonai 2015

3 tritonai 2015

7 tritonai 2013

9 pervonai 2013

25 oxtotonai 2012

29 shtartonai 2012

1 shtartonai 2012

28 tritonai 2012

12 tritonai 2012

29 duitonai 2012

7 duitonai 2012

29 pervonai 2012

31 deshuduitonai 2011

29 deshuduitonai 2011

5 deshuduitonai 2011

15 deshuekhtonai 2011

30 deshtonai 2011

27 enyatonai 2011

21 shovtonai 2011

19 shtartonai 2011

11 shtartonai 2011

1 shtartonai 2011

23 duitonai 2011

7 duitonai 2011

6 duitonai 2011

31 pervonai 2011

18 pervonai 2011

22 deshtonai 2010

22 oxtotonai 2010

12 oxtotonai 2010

28 eftatonai 2010

19 shovtonai 2010

22 shtartonai 2010

20 shtartonai 2010

27 tritonai 2010

26 tritonai 2010

23 tritonai 2010

17 pervonai 2010

24 deshuduitonai 2009

11 deshuduitonai 2009