Puraneder versiye

18 shovtonai 2017

31 deshtonai 2015

8 tritonai 2013

7 tritonai 2013

3 tritonai 2013

23 pervonai 2013

6 shovtonai 2012

2 oxtotonai 2011

5 eftatonai 2011

24 panjtonai 2011

3 tritonai 2011

18 pervonai 2011

28 deshtonai 2010

17 deshtonai 2010

7 panjtonai 2010

5 shtartonai 2010

9 pervonai 2010

29 deshuekhtonai 2009

9 deshuekhtonai 2009

5 panjtonai 2009

22 tritonai 2009

31 deshuduitonai 2008

4 deshuduitonai 2008

13 shovtonai 2008

31 panjtonai 2008

29 panjtonai 2008

23 panjtonai 2008

22 panjtonai 2008

10 pervonai 2008

9 pervonai 2008

18 enyatonai 2007

8 enyatonai 2006

11 oxtotonai 2006

10 oxtotonai 2006

11 eftatonai 2006

10 eftatonai 2006