Puraneder versiye

18 shtartonai 2018

6 shtartonai 2018

20 duitonai 2016

2 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

13 duitonai 2013

29 pervonai 2013

19 pervonai 2013

18 pervonai 2013

2 pervonai 2013

13 deshuekhtonai 2012

7 deshtonai 2012

24 enyatonai 2012

17 enyatonai 2012

18 oxtotonai 2012

16 shovtonai 2012

15 shovtonai 2012

23 tritonai 2012

9 tritonai 2012

24 duitonai 2012

6 duitonai 2012

4 duitonai 2012

31 pervonai 2012

23 pervonai 2012

9 deshuekhtonai 2011

25 enyatonai 2011

20 enyatonai 2011

29 oxtotonai 2011

7 oxtotonai 2011

13 eftatonai 2011

3 shovtonai 2011

19 panjtonai 2011

7 panjtonai 2011

4 panjtonai 2011

17 shtartonai 2011

10 shtartonai 2011

23 tritonai 2011

16 tritonai 2011

27 pervonai 2011

23 pervonai 2011

22 pervonai 2011

19 deshuekhtonai 2010

22 deshtonai 2010

10 deshtonai 2010

20 oxtotonai 2010

7 oxtotonai 2010

22 shovtonai 2010

5 shovtonai 2010

50 mai vechi