Puraneder versiye

26 deshuekhtonai 2017

14 pervonai 2016

24 deshuduitonai 2015

2 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

23 pervonai 2013

21 deshtonai 2012

16 enyatonai 2012

12 enyatonai 2012

18 eftatonai 2012

17 shovtonai 2012

13 shovtonai 2012

26 shtartonai 2012

13 shtartonai 2012

8 shtartonai 2012

28 tritonai 2012

5 deshuduitonai 2011

25 deshtonai 2011

23 deshtonai 2011

2 deshtonai 2011

12 enyatonai 2011

18 eftatonai 2011

10 eftatonai 2011

5 shovtonai 2011

15 panjtonai 2011

6 panjtonai 2011

29 shtartonai 2011

6 shtartonai 2011

5 shtartonai 2011

4 shtartonai 2011

3 shtartonai 2011

16 tritonai 2011

28 duitonai 2011

30 pervonai 2011

28 pervonai 2011

22 pervonai 2011

15 pervonai 2011

20 deshuduitonai 2010

5 deshuduitonai 2010

27 deshuekhtonai 2010

4 deshtonai 2010

3 deshtonai 2010

16 enyatonai 2010

12 oxtotonai 2010

25 eftatonai 2010

19 eftatonai 2010

15 eftatonai 2010

50 mai vechi