Puraneder versiye

26 duitonai 2017

24 duitonai 2017

30 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

12 deshuduitonai 2012

9 shovtonai 2012

18 shtartonai 2012

17 pervonai 2012

10 pervonai 2012

23 enyatonai 2011

13 enyatonai 2011

1 eftatonai 2011

12 shovtonai 2011

7 shtartonai 2011

20 tritonai 2011

13 tritonai 2011

10 tritonai 2011

12 duitonai 2011

3 duitonai 2011

18 tritonai 2010

7 duitonai 2010

28 deshuduitonai 2009

23 deshuduitonai 2009

22 deshuduitonai 2009

18 deshuekhtonai 2009

12 deshuekhtonai 2009

3 deshtonai 2009

29 enyatonai 2009

20 enyatonai 2009

25 oxtotonai 2009

10 oxtotonai 2009

9 eftatonai 2009

20 shovtonai 2009

18 shovtonai 2009

21 panjtonai 2009

25 shtartonai 2009

23 tritonai 2009

9 tritonai 2009

24 deshuduitonai 2008

7 oxtotonai 2008

14 eftatonai 2008

9 eftatonai 2008

21 shovtonai 2008

13 shovtonai 2008

10 shtartonai 2008

3 shtartonai 2008

28 duitonai 2008

9 duitonai 2008

50 mai vechi