Puraneder versiye

13 oxtotonai 2020

21 shovtonai 2017

30 panjtonai 2016

16 shtartonai 2016

2 panjtonai 2015

21 shtartonai 2015

2 shtartonai 2015

8 tritonai 2013

7 tritonai 2013

13 duitonai 2013

29 pervonai 2013

20 pervonai 2013

16 deshuekhtonai 2012

9 deshuekhtonai 2012

8 deshuekhtonai 2012

1 deshuekhtonai 2012

11 deshtonai 2012

7 deshtonai 2012

26 enyatonai 2012

17 enyatonai 2012

13 enyatonai 2012

18 oxtotonai 2012

11 oxtotonai 2012

11 eftatonai 2012

21 shovtonai 2012

20 shovtonai 2012

23 tritonai 2012

7 tritonai 2012

5 duitonai 2012

1 duitonai 2012

22 pervonai 2012

29 deshuduitonai 2011

27 deshuduitonai 2011

27 deshuekhtonai 2011

14 deshuekhtonai 2011

7 deshuekhtonai 2011

28 deshtonai 2011

29 enyatonai 2011

19 enyatonai 2011

11 oxtotonai 2011

18 eftatonai 2011

16 eftatonai 2011

12 eftatonai 2011

20 shovtonai 2011

11 shovtonai 2011

3 shovtonai 2011

18 panjtonai 2011

50 mai vechi