Puraneder versiye

11 tritonai 2013

7 tritonai 2013

13 pervonai 2013

26 deshuduitonai 2012

23 deshuekhtonai 2012

12 oxtotonai 2012

6 shtartonai 2012

9 deshuduitonai 2011

1 deshuduitonai 2011

25 deshtonai 2011

3 enyatonai 2011

20 oxtotonai 2011

16 oxtotonai 2011

4 panjtonai 2011

10 shtartonai 2011

31 deshtonai 2010

26 deshtonai 2010

28 enyatonai 2010

25 enyatonai 2010

7 eftatonai 2010

4 shovtonai 2010

18 panjtonai 2010

4 tritonai 2010

25 duitonai 2010

29 deshuduitonai 2009

4 deshuduitonai 2009

29 oxtotonai 2009

18 shtartonai 2009

7 shtartonai 2009

5 duitonai 2009

24 deshuduitonai 2008

17 deshuduitonai 2008

5 deshuduitonai 2008

23 deshuekhtonai 2008

3 enyatonai 2008

26 oxtotonai 2008

6 eftatonai 2008

2 shovtonai 2008

24 panjtonai 2008

12 panjtonai 2008

20 tritonai 2008

25 duitonai 2008

10 duitonai 2008

8 duitonai 2008

8 pervonai 2008

24 deshuekhtonai 2007

11 deshuekhtonai 2007

8 deshuekhtonai 2007

26 deshtonai 2007

50 mai vechi