Puraneder versiye

12 tritonai 2021

16 shtartonai 2014

8 tritonai 2013

10 duitonai 2013

4 duitonai 2013

14 pervonai 2013

7 pervonai 2013

22 deshuduitonai 2012

4 deshuduitonai 2012

1 deshuduitonai 2012

15 deshuekhtonai 2012

7 deshtonai 2012

17 enyatonai 2012

18 oxtotonai 2012

15 oxtotonai 2012

14 oxtotonai 2012

28 eftatonai 2012

13 eftatonai 2012

2 eftatonai 2012

28 shovtonai 2012

15 shovtonai 2012

29 panjtonai 2012

25 panjtonai 2012

3 shtartonai 2012

13 tritonai 2012

27 duitonai 2012

25 duitonai 2012

7 pervonai 2012

18 deshuduitonai 2011

17 deshuekhtonai 2011

28 enyatonai 2011

30 oxtotonai 2011

1 oxtotonai 2011

30 shovtonai 2011

25 shovtonai 2011