Puraneder versiye

17 deshuduitonai 2017

16 shtartonai 2016

29 tritonai 2016

13 tritonai 2013

11 tritonai 2013

7 tritonai 2013

19 duitonai 2013

10 pervonai 2013

30 deshtonai 2012

31 oxtotonai 2012

27 eftatonai 2012

20 eftatonai 2012

7 panjtonai 2012

5 panjtonai 2012

5 shtartonai 2012

28 tritonai 2012

11 duitonai 2012

18 pervonai 2012

16 pervonai 2012

16 deshuduitonai 2011

15 deshuekhtonai 2011

3 deshuekhtonai 2011

22 deshtonai 2011

21 deshtonai 2011

19 deshtonai 2011

21 enyatonai 2011

2 oxtotonai 2011

23 eftatonai 2011

14 eftatonai 2011

29 panjtonai 2011

23 shtartonai 2011

11 shtartonai 2011

7 shtartonai 2011

4 shtartonai 2011

31 tritonai 2011

19 tritonai 2011

19 duitonai 2011

28 pervonai 2011

14 pervonai 2011

7 pervonai 2011

1 deshuekhtonai 2010

20 oxtotonai 2010

28 shovtonai 2010

12 shovtonai 2010

7 shovtonai 2010

10 panjtonai 2010

12 shtartonai 2010

30 tritonai 2010

24 tritonai 2010

3 tritonai 2010

50 mai vechi