Puraneder versiye

9 panjtonai 2022

29 shtartonai 2022

26 shtartonai 2022

16 shtartonai 2016

28 deshuduitonai 2015

18 shtartonai 2015

5 deshuekhtonai 2014

5 panjtonai 2013

14 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

9 pervonai 2013

24 deshuduitonai 2012

30 deshuekhtonai 2012

22 deshuekhtonai 2012

6 deshuekhtonai 2012

1 deshuekhtonai 2012

18 oxtotonai 2012

6 panjtonai 2012

13 tritonai 2012

27 pervonai 2012

11 deshuduitonai 2011

5 deshuekhtonai 2011

24 deshtonai 2011

12 enyatonai 2011

9 oxtotonai 2011

8 shovtonai 2011

17 shtartonai 2011

5 pervonai 2011

20 deshuekhtonai 2010

29 deshtonai 2010

27 oxtotonai 2010

26 oxtotonai 2010

14 oxtotonai 2010

9 oxtotonai 2010

6 duitonai 2010

30 deshuduitonai 2009

20 deshuekhtonai 2009

19 deshuekhtonai 2009

26 deshtonai 2009

5 enyatonai 2009

25 oxtotonai 2009

21 eftatonai 2009

30 shovtonai 2009

7 shovtonai 2009

6 shovtonai 2009

26 panjtonai 2009

28 shtartonai 2009

50 mai vechi