Yek Tushni si yek Objekto so e Manusha Pe piyel.


Sheravi Tushniya