The Bahamas

E Bahamas si yek them andi Kareybe.

Bahamas
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.