Le Slavikane chhiba (vai Slavonikane chhiba) si chhiba le Slavikane selyange, ekh familyorri andar i familiya le Indo-Europikane chhibyange. Kadale chhiba si labyarde kai Estutni Europa, bare kotora le Balkanurenge, kotora andar i Mashkarutni Europa thai ko nordutno kotor la Asiyako.

██ Thema kai ekh Ovestutni Slavikani chhib si ekh prinjardi chhib ██ Thema kai ekh Estutni Slavikani chhib si ekh prinjardi chhib ██ Thema kai ekh Sudutni Slavikani chhib si ekh prinjardi chhib
Xulavipen le Slavikane chhibango

Xulavipen editisar

Le slavikane chhiba xuladyoven pe trin riga:

Puranipen editisar

I puraneder slavikani lekhavipnaski chhib sas i Purani Khangeryaki Slavikani, andar palal kodya inklilyas i Khangeryaki Slavikani.