Sikavno:Chhib/vakyaripen

  |- | style="padding-left: 0.5em;" | Vakyaripen: | colspan="2" style="padding-left: 0.5em;" |IPA: avela]