Santa María de las Hoyas

Santa María de las Hoyas (Soria) Mapa.svg

Santa María de las Hoyas si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.