Romane manusha

Roma flag.svg

E Romane Manusha si yek sel so avel andar i Sudutni Asiya, Provinsa Radjasthan, Thai Pandjab Thai Sindh, ando Nordvestuni Indiya.

Avrutne phandimataModificare

Романыпэн Сетевая инициатива, посвященная цыганской культуре Internet Initiative For Romany Culture]

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.