Yek Nasho si yek Pani sar o Lav les pene so nashell.

O Bhagirathi Nasho andar e Foro Devprayag Kay Indiya.