Janardhan Pathaniya

O Janardhan Pathaniya si yek manush Indiyaesko so kerel buti pe Romani chib.