E Haiti si yek them andi Nordutni Amerika.

Haiti
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.