Grajduri si yek Gav andar o Judeso Yashi (rig andar i Rumuniya). Kothe beshen opretele 5000 manusha, rumunurya tay roma.

E Roma si barvale manusha, len si len bare khera.

Avrutne phandimata editisar

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.