George W. Bush

George Walker Bush (1946-) hin 43. prezidento ande Phandle Staturya la Amerikiyake (2001-2009).

George W. Bush

Avrutne phandimataModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.