Fuentelsaz de Soria

Fuentelsaz de Soria (Soria) Mapa.svg

Fuentelsaz de Soria si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.