Fresno de Caracena

Fresno de Caracena (Soria) Mapa.svg

Fresno de Caracena si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.