Dong Hoi si ekh gav kay Quang Binh (Vietnam).

Dong Hoi
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.