Diskriminaciya

Diskriminasiya si kana kerel pes ververipen mashkar manusha palal kategoriye, chi palal o jenesko fyalo.

Diskriminasiya

Avrutne phandimataModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.