Chalga si ek stilo giliyako andar i Bulgariya bashavdo katar e roma kothar.

Avrutne phandimataModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.