Carrascosa de la Sierra

Carrascosa de la Sierra (Soria) Mapa.svg

Carrascosa de la Sierra si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.