O Sirkunsision le chavenge beshel pe phuv kai si ek zakono Musulmansko ai kai tradicion e kultura, ai mai but narodo andai familia le Xoraxane Roma luvudisarde kotse chave.

Boys in Turkey wearing traditional circumcision costumes