Yek bersh si yek kotor vaxtesko kana i Phuv truyarel yekvar o Kham. E bershen si len 365 divesa tay fishtesave shtarto bershes si les 366 divesa.

O lav si indo-ariyanikano (hindikanes: वर्ष - vărsh).

Dikh vi editisar