Ba Don si ekh gav kay Quang Binh, Bac Trung Bo (Vietnam).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.