B. R. Ambedkar

O Bhimrao Ramji Ambedkar (Devanagari: भीमराव रामजी आंबेडकर) 14 April 18916 December, 1956) sas yek baro forovipnasko tay dharmesko sheralo.

Bhimrao Ambedkar
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.