Alcubilla de Avellaneda

Alcubilla de Avellaneda (Soria) Mapa.svg

Alcubilla de Avellaneda si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.